کشکول راز

اطلاعات مفید مذهبی

کشکول راز

اطلاعات مفید مذهبی

آخرین مطالب
آخرین نظرات

۳ مطلب توسط «* سید ایلیا ...شیخ شبانی *» ثبت شده استدیده صد بار اگر کور شود بهتر
 
که به دیدارتو یک لجظه نگاهش ندهند

تو دهی راه کسی را که نگاهش نکنند

تو نوازش کنی آت را که پناهش ندهند

کافر و مومن و غیر و خودی و دشمن دوست

هیچ کس نیست که در کوی تو راهش ندهند

حیف از تو عزیزی که منت یار بخوانم

اما چه کنم جز تو کسی یار ندارم

  • * سید ایلیا ...شیخ شبانی *

دیده صد بار اگر کور شود بهتر
 
که به دیدارتو یک لجظه نگاهش ندهند

تو دهی راه کسی را که نگاهش نکنند

تو نوازش کنی آت را که پناهش ندهند

کافر و مومن و غیر و خودی و دشمن دوست

هیچ کس نیست که در کوی تو راهش ندهند

حیف از تو عزیزی که منت یار بخوانم

اما چه کنم جز تو کسی یار ندارم

  • * سید ایلیا ...شیخ شبانی *

خسته نباشید و خداقوت

  • * سید ایلیا ...شیخ شبانی *